styczeń 18, 2013
Drukuj

Agencja realizuje ustalenia

W piątek 18 stycznia br. Prezes Agencji zakończył wydawanie stosownych zarządzeń realizujących ustalenia z 11 stycznia 2013 r., które zostały zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

W celu realizacji ustaleń uległy nowelizacji trzy zarządzenia Prezesa ANR w sprawie: sprzedaży nieruchomości ZWRSP (zarządzenie nr 10/2013), zasad dzierżawy nieruchomości ZWRSP (zarządzenie nr 9/2013), zabezpieczenia należności ANR (zarządzenie nr 7/2013).

Zmiany, jakich dokonał Prezes ANR w wewnętrznych uregulowaniach, mają na celu uspołecznienie procesu rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży z korzyścią dla rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem gospodarstw rodzinnych w całym kraju.

W wyniku tej nowelizacji przedstawiciele rolników wskazani przez Izbę Rolniczą znajdą się w składzie komisji przetargowych. To między innymi na ich wniosek Agencja będzie odstępowała od przeprowadzania przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w tej procedurze. Również na wniosek Izby Rolniczej oddziały terenowe Agencji będą przeprowadzały ograniczone przetargi ofertowe (pisemne). W tych przetargach przy wyłanianiu potencjalnych nabywców wśród rolników indywidualnych, poza ceną i warunkami płatności, mają być brane pod uwagę również inne kryteria, w tym m.in. powierzchnia gospodarstwa potencjalnego nabywcy oraz odległość jego gospodarstwa od sprzedawanej nieruchomości.

Uszczegółowiono również procedury korzystania przez ANR z kodeksowego prawa odkupu. Przewidziano także stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco.

Wprowadzono do umów sprzedaży gruntów zbywanych w trybie przetargów ograniczonych postanowienia mające na celu zapobieżenie odsprzedaży tych gruntów oraz wykorzystywaniu ich na cele niezwiązane z osobistym prowadzeniem działalności rolniczej.

Równocześnie Prezes Agencji przekazując nowe zarządzenia Komitetowi Protestującemu, zaznaczył, że praktyczne doświadczenia wynikające z wdrażania nowych regulacji mogą w przyszłości uzasadnić konieczność ich doskonalenia tak, by w większym stopniu przyczyniły się do wspierania przez Agencję Nieruchomości Rolnych procesu powiększania i tworzenia gospodarstw rolnych. Wyraził również nadzieję, iż zarówno Komitet Protestacyjny, jak i organizacje wchodzące w jego skład będą na bieżąco przekazywali uwagi odnośnie realizacji przyjętych rozwiązań. Znowelizowane zarządzenie Prezesa ANR dotyczące zabezpieczenia należności ANR weszło w życie z dniem 16 stycznia br., a dwa pozostałe wejdą w życie 21 stycznia br. Ich pełna treść została zamieszczona na stronie internetowej ANR w dziale „O Agencji”.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR