marzec 21, 2017
Drukuj

2012-2017. Pięć lat z życia zachodniopomorskich rolników. Perspektywa NSZZ RI „Solidarność” PZ

Co się udało, a czego się nie udało osiągnąć? Mija pięć lat, od kiedy zachodniopomorscy rolnicy zaczęli upominać się o swoje sprawy. Warto podsumować ten etap i zastanowić się co dalej. Poniżej prezentujemy ocenę sytuacji z perspektywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Wracamy do postulatów z 2012 roku. Przy tej okazji, polecamy stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (03.2017 r., zobacz PDF). Możemy się zgadzać, lub też nie z prezentowanymi treściami. Na pewno musimy otwarcie rozmawiać o problemach, szukać rozwiązań. 

Szczecin, 6 grudnia 2013 r.

Pierwsza rocznica 77-dniowego PROTESTU ROLNIKÓW w Szczecinie
zorganizowanego w dniach od 5.12.2012 r. do 19.02.2013 r..
Ogłaszamy Kartę gospodarstw rodzinnych. W jej preambule piszemy:
„My, polscy rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych, mając w pamięci nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II o godności pracy na roli i zawodu rolnika, a także o specyficznych cechach ziemi – warsztatu pracy rolnika, która przez to, że rodzi i karmi staje się podobieństwem matki: matką–ziemią, czując się spadkobiercami chłopów polskich, którzy zachowali w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość, trzy wartości, które dały podstawę do odrodzenia państwa, ogłaszamy w Szczecinie i podpisywać będziemy indywidualnie w naszych gospodarstwach Kartę Gospodarstw Rodzinnych – zbiór zasad i wartości, którymi będziemy kierować się w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej. Wierzymy, odwołując się do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawą wymagającą zespolenia dłoni, serc i umysłów wszystkich obywateli, w poczuciu praw i obowiązków wobec Ojczyzny.”
 

Szczecin, marzec roku 2017 r.

Od roku i czterech miesięcy w kraju rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Prowadzona przez partię rządzącą polityka zagraniczna, społeczna i gospodarcza ma na celu wzmocnienie suwerenności państwa i jego zrównoważony rozwój, oparty na solidnych podstawach gospodarczych. Ważnym elementem tej polityki, szczególnie na Pomorzu Zachodnim jest zmiana zasad gospodarowania gruntami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadzone ustawą z 16 kwietnia 2016r. rozwiązania w tym zakresie uwzględniają w całości postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, zgłoszone w dniu 05 grudnia 2012r.. Podpisali się pod nimi: Edward Kosmal w imieniu NSZZ RI „Solidarność” i Jan Kozak w imieniu Kółek rolniczych, wspierała je Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Przypomnijmy, domagaliśmy się:

1/ Wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP w woj. zachodniopomorskim do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

2/ Uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych.

3/ Objęcia tarczą antykorupcyjną procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywnego udziału instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów.

4/ Przygotowania rozwiązań prawnych wzorowanych na innych krajach UE ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych.

Domagaliśmy się również :

- umożliwienia rolnikom sprzedaży produktów przetworzonych z własnych surowców
- zmiany Ustawy Łowieckiej
- wprowadzenia ustawowych rozwiązań, aby Polska mogła pozostać krajem wolnym od upraw GMO

Obecnie mamy:

1) Pięcioletnie moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP na terenie całego kraju, ziemia z Zasobu w pierwszej kolejności kierowana jest poprzez przetargi ograniczone na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Przy Oddziałach Terenowych ANR działają Rady Społeczne w skład których wchodzą przedstawiciele rolniczych organizacji związkowych z terenu województwa i izb rolniczych. Decydują one o sposobie restrukturyzacji nieruchomości, formach przetargów prowadzonych przez OT ANR, a także o kryteriach stosowanych w przetargach ofertowych i ich wagach.

W chwili formułowania postulatów o takich rozwiązaniach mogliśmy tylko marzyć.

2) Dzierżawa nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych jest obecnie pierwszą w kolejności formą gospodarowania Zasobem. Okres dzierżawy dla gospodarstw rodzinnych może wynieść nawet 15 lat. Przechodzący na emeryturę lub rentę rolnik może przekazać dzierżawę następcy.

3) Raport pokontrolny NIK z 2014 roku potwierdził istnienie mechanizmów pozwalających na obejście obowiązującego od momentu wejścia do UE do 30 kwietnia 2016r., moratorium na sprzedaż ziemi obcokrajowcom. Raport przyczynił się do uwiarygodnienia zgłaszanych przez nasz Komitet Protestacyjny postulatów.

Mamy nadzieją, że akt oskarżenia w stosunku do pyrzyckich rolników nie będzie jedynym. Liczymy na to, że dokładnie zostaną zbadane procesy przepływu i nadmiernej koncentracji gruntów w rękach obcego kapitału.

4) Zaledwie po sześciu miesiącach od wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów została uchwalona ustawa zawierająca rozwiązania prawne ograniczające pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i umożliwiające wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych.

W ten sposób zostały spełnione postulaty o realizację których, za rządów koalicji PO- PSL walczyliśmy prawie przez cztery lata. Szkoda, że pozostałe żądania nie zostały potraktowane równie poważnie.

5) 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie innych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności od rolnika. Niestety to prawo nie zmieniło zasadniczo sytuacji; w dalszym ciągu najlepszej jakości żywności na próżno będziemy szukać w małych osiedlowych sklepikach, restauracjach, barach czy stołówkach. Te miejsca są zamknięte na sprzedaż żywności przetworzonej przez rolnika, który swoje produkty może sprzedać tylko w gospodarstwie lub na targowisku. To nie ułatwi życia zapracowanym ludziom, którzy nie mają czasu na podróże na wieś w poszukiwaniu prawdziwej, dobrej żywności.

6) Wciąż nie mamy oczekiwanej zmiany Ustawy Prawo Łowieckie. Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówiącego o niezgodności obecnego prawa z Konstytucją jak dotąd nie zaproponowano rozsądnych rozwiązań.

7) W konsultacjach społecznych znalazł się projekt ustawy o GMO przygotowany w resorcie Środowiska. Niestety zawiera fatalne zapisy o możliwości tworzenia w gminach stref do upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Te propozycje stoją w jawnej sprzeczności z przedwyborczymi obietnicami Prawa i Sprawiedliwości, które będąc w opozycji walczyło o całkowity zakaz upraw roślin GMO w Polsce, zakaz obrotu i rejestracji odmian GMO oraz o wycofanie z użycia pasz GMO.

Warto dodać, że niemal natychmiast po utworzeniu rządu Prawa i Sprawiedliwości minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel polecił wstrzymanie sprzedaży ziemi spółkom, a w sierpniu 2016 r. wydał rozporządzenie określające nowe zasady naliczania czynszu dzierżawnego w oparciu o klasę bonitacyjną ziemi i okręg podatkowy.

Możemy śmiało powiedzieć, że odnieśliśmy znaczący sukces, jeśli chodzi o postulaty związane z obrotem ziemią. Odnieśliśmy go przede wszystkim dlatego, że udało nam się przekonać znaczną część społeczeństwa, że nie jesteśmy grupą pazernych chłopów pragnących jak najwięcej zagarnąć dla siebie ale świadomą, posiadającą wyższe wartości i ideały grupą społeczną, walczącą o dobro wspólne, o przyszłość naszej Ojczyzny.

Od przejęcia władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości minął zaledwie rok i cztery miesiące.

Zaledwie zaczynamy tworzyć nowe zasady oraz mechanizmy gospodarowania gruntami oparte na nowych przepisach. Co więcej, praktyka wskazuje na potrzebę zmian niektórych nowych rozwiązań, szczególnie związanych z kwalifikacją rolników do przetargów ograniczonych.

Nasz Związek systematycznie informuje ministra o pojawiających się problemach i konieczności zmian np. konieczność ujednolicenia przepisów ARiMR i ANR dotyczących „młodych rolników”, zmiany niesprawiedliwych rozwiązań dotyczących kwalifikowania do przetargów ograniczonych bezumownych użytkowników, czy osób tracących status rolnika z powodu wydzierżawienia kilku hektarów dziecku aby mogło rozpocząć tworzenie własnego gospodarstwa.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że swoją działalnością naruszyliśmy potężne interesy. Nie wszyscy są szczęśliwi z wprowadzonych zmian i zrobią wszystko aby je odwrócić.

Podstawowym warunkiem przywrócenia starego porządku jest kompromitacja naszego środowiska, głównej siły dążącej do obecnych zmian. Z przejawami takiej działalności mamy do czynienia od dawna ale ostatnio mamy do czynienia ze wzmożoną ich intensywnością.

Protest 05

Fot. KPRWZ

W tym celu wykorzystywane są przede wszystkim istniejące w środowisku różnice interesów:

a) PSL i jego zwolennicy starają się odbudować pozycję utraconą w efekcie naszej działalności, przecież wybory samorządowe już w przyszłym roku,

b) Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, marzy o powrocie sytuacji kiedy rolnicy okupowali siedzibę OT w Szczecinie, a Prezes ANR jechał do Koszalina na „negocjacje” z zarządem ZIR, tęskni za monopolem na „reprezentowanie” środowiska,

c) więksi rolnicy, są niezadowoleni z formy przeprowadzanych przetargów na dzierżawę gruntów z Zasobu, gdyż w przetargach ofertowych przeprowadzanych na bazie obecnych kryteriów uzgodnionych przez Radę Społeczną i zaakceptowanych przez Prezesa ANR, mają mniejsze szanse, od młodych mniejszych rolników. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy ubolewali nad brakiem szans dla młodych rolników.

„Ropiejącą raną” jest sprawa grupy pyrzyckich rolników oskarżonych o działanie na szkodę Skarbu Państwa, działanie w grupie przestępczej oraz kierowanie tą grupą.

Od momentu aresztowania nasze stanowisko było jednoznaczne w dniu 08 października 2015 r. wydaliśmy komunikat ZOBACZ. Potem była akcja solidarnościowa, a po zmianie opcji rządzącej interwencja w najwyższych organach państwa o sprawiedliwą ocenę sytuacji.

Jednak chcemy żyć w państwie prawa, skoro prokurator prowadzący dochodzenie uznał, że zebrane dowody uzasadniają sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie sprawy do sądu, to należy przez ten proces przejść. Tą „ropiejącą ranę” należy oczyścić, bo inaczej nigdy się nie zabliźni.

Ten proces dotyczy nas wszystkich, każdego kto chociaż raz od 2012 r uczestniczył w akcji protestacyjnej. Od jego wyniku zależy czy nasze protesty przejdą do historii jako patriotyczny zryw świadomych swojej roli w sztafecie pokoleniowej rolników, czy jako działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było uzyskanie jak największych korzyści majątkowych dla członków grupy.

Jak w tej sytuacji się zachować ?

Po pierwsze- okazać wsparcie oskarżonym, dokąd człowiekowi nie udowodniono winy jest niewinny. Powinniśmy zachować się tak jak w czasie stargardzkich procesów oskarżonych „ o niezgodne z prawem termiczne przekształcanie odpadów”, kiedy spokojnie uczestniczyliśmy w rozprawach. Pokazując jednocześnie wsparcie dla oskarżonych i odpowiedzialność w działaniu.

Po drugie – solidarność z oskarżonymi możemy okazać poprzez pomoc w zapewnieniu dobrej opieki prawnej, której koszty nie będą małe.

Po trzecie – podejmując jakiekolwiek działania należy zważyć, czy pomagają one oskarżonym, czy raczej mogą dostarczyć dodatkowych argumentów oskarżycielowi.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że pewne środowiska, nieświadomie albo co gorsza cynicznie próbują przerzucić na oskarżonych, szczególnie na osoby oskarżone o kierowanie grupą przestępczą, odpowiedzialność za własne działania w latach 2014- 2015.

Celem powyższego tekstu jest dostarczenie informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji jak się zachować, bo tę decyzję każdy musi podjąć we własnym sumieniu.

Obyśmy tylko za kilka miesięcy czy lat nie musieli po raz kolejny zaśpiewać: „Miałeś chamie złoty róg, miałeś chamie czapkę z piór…”.

NSZZ RI „Solidarność” PZ
marzec, 2017 r.