Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=3691
Marzec 24, 2017

ANR odpowiada na postulaty i pytania protestujących z Pyrzyc [23.032017 r.]

Oddział Terenowy ANR w Szczecinie przesłał do członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym informacje będące odpowiedzią na postulaty i pytania protestujących, w dniu 23 marca 2017 r., w Szczecinie rolników. Protest zorganizowało Pyrzyckie Stowarzyszenie Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych Przez ANR kierowane przez p. Wacława Klukowskiego.   

INFORMACJA OT ANR w Szczecinie z dnia 23.03.2017 r.:

Odpowiedź Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na postulaty i pytania przekazane Oddziałowi w dniu 23.03.2017 r. przez Pyrzyckie Stowarzyszenie Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych Przez Agencję Nieruchomości Rolnych (PSGRPPANR). 
Kopia dokumentu PSGRPPANR w załączeniu.

 

PSGRPPANR: „1/ Bezwzględnie i konsekwentnie egzekwować prawo przejmowania do zasobu gruntów rolnych dzierżawionych przez spółki prawa handlowego, które nie wyłączyły 30% gruntów i których umowy dobiegają końca.”

OT ANR: Na terenie województwa zachodniopomorskiego procesem wyłączeń 30% użytków rolnych było objęte 302 umowy dzierżawy, w przypadku 186 umów dzierżawcy wyrazili zgodę na przedmiotowe wyłączenia. W przypadkach, w których dzierżawcy nie wyrazili zgody na wyłączenia do ponownego rozdysponowania, w kolejnych latach, powróci do Zasobu blisko 40 tysięcy hektarów.

OT ANR w Szczecinie bezwzględnie realizuje przepisy prawa w przypadkach umów dzierżaw, których dzierżawcy nie wyłączyli 30% użytków rolnych. Agencja nie przedłuża umów dzierżaw i podejmuje działania w zakresie odbioru nieruchomości. Przykładem mogą być nieruchomości położone w gminie Resko (pow. Łobeski) o powierzchni blisko 900 ha, czy też w gminie Bielice (pow. Pyrzycki) o powierzchni ponad 500 ha.

 

PSGRPPANR: „2/ Wreszcie podjąć i szybko zakończyć prace, zmierzające do przeciwdziałania nadmiernej koncentracji gruntów.”

OT ANR: Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian mających na celu, między innymi, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji gruntów. Po pierwsze. Nabywcami nieruchomości rolnych mogą być tylko rolnicy indywidualni, których powierzchnia użytków rolnych wchodząca w skład gospodarstwa nie przekracza 300 ha użytków rolnych. Po drugie. Nabycie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa też zostało ograniczone limitem 300 ha użytków rolnych. Mowa o użytkach kiedykolwiek nabytych z Zasobu.

Obrót nieruchomościami rolnymi, a także udziałami i akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych został ograniczony. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji jest procesem złożonym i długotrwałym, niezależnym tylko i wyłącznie od działań Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

PSGRPPANR: „3/ Zaniechać skandalicznego popierania tzw. „abolicji dla dzierżawców, którzy nie skorzystali z prawa do wyłączenia 30% gruntów, ze szkodą dla gospodarstw rodzinnych.”


OT ANR:
 Oddział Terenowy ANR w Szczecinie nie podejmował działań popierających w zakresie tzw. „abolicji dla dzierżawców, którzy nie skorzystali z prawa do wyłączenia 30% gruntów, ze szkodą dla gospodarstw rodzinnych.” W ocenie Oddziału brak jest podstaw formalnych oraz prawnych pozwalających dzierżawcom np. na przedłużenie umowy jeśli nie skorzystali wcześniej z możliwości wyłączenia 30 proc. użytków rolnych.

 

PSGRPPANR: „4/ Usprawnić system przeprowadzania przetargów ofertowych.”

OT ANR: W ocenie oddziału system przeprowadzania przetargów działa sprawnie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w 2016 roku Odział Terenowy ANR w Szczecinie zorganizował 1254 przetargi ograniczone ofert pisemnych, co stanowi 62 proc. wszystkich przetargów ofertowych przeprowadzonych w kraju. Dane obrazują sprawność działania systemu.

Proces wydzierżawiania nieruchomości rolnych w trybie przetargów ograniczonych ofert pisemnych jest czasochłonny, wymaga więcej dokumentów ze strony oferentów oraz dużej staranności komisji przetargowych rozpatrujących dokumenty. Jest to jednak bardzo skuteczna forma kierowania gruntów do gospodarstw rodzinnych. Skuteczność wynosi blisko 90 procent. Dla porównania, skuteczność sprzedaży nieruchomości o powierzchni do 2 ha, organizowana w formie przetargów ustnych licytacyjnych, wynosi około 10 proc. Sprzedaż takiej nieruchomości wymaga zorganizowania kilku przetargów, co wydłuża czas rozdysponowania nieruchomości nawet do kilku miesięcy.

 

PSGRPPANR: „5/ Poprawić transparentność wyłączania gruntów i współpracy ze środowiskiem rolniczym w terenie.”

OT ANR: W sprawie transparentności wyłączania gruntów i współpracy ze środowiskiem rolniczym w terenie OT ANR w Szczecinie wypowiedział się w informacji z dnia 22.03.2017 r. (dokument).

 

PSGRPPANR: „6/ Wypracować w trybie pilnym mechanizmy kontrolowania obrotu wtórnego gruntami.”

OT ANR: Wprowadzone w 2016 roku regulacje prawne nowelizujące ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziły istotne ograniczenia w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku wtórnym.

 

PSGRPPANR: „7/ Skończyć z biernością oddziałów w korzystaniu z prawa odkupu gruntów.”

OT ANR: Oddział Terenowy ANR w Szczecinie, co roku, monitoruje nieruchomości pod kątem możliwości skorzystania z umownego prawa odkupu. Umowne prawo odkupu zostało wprowadzone do wszystkich umów sprzedaży. Monitorowanie polega na sprawdzaniu ksiąg wieczystych, miedzy innymi, pod kątem, czy nie nastąpiło przeniesienie prawa własności przez nabywcę na osobę trzecią. Prawo odkupu działa pięć lat od momentu sprzedaży nieruchomości. OT ANR w Szczecinie monitoruje księgi wieczyste od 2015 roku.

Agencja Nieruchomości Rolnych, w oparciu o obowiązujące przepisy, może tylko nabywać udziały w przypadku ich zbywania, jeżeli spółka jest właścicielem nieruchomości rolnej. W sytuacji, kiedy następuje zbywanie udziałów podmiotu, który jest tylko dzierżawcą, nie ma możliwości ingerencji ze strony ANR. W sytuacjach skrajnych Agencja rozważa możliwość wprowadzenia klauzul umownych pozwalających na rozwiązanie umów dzierżawy w przypadku zbycia udziałów bez zgody Agencji.

 

PSGRPPANR: „8/ Wypracować i wprowadzić plany poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych dla poszczególnych oddziałów na terenie kraju.”

OT ANR: Na ternie całego województwa, a w szczególności powiatu pyrzyckiego, były i są przeprowadzane szerokie konsultacje dotyczące rozdysponowania nieruchomości w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Tylko w 2016 roku, na terenie powiatu pyrzyckiego, przeprowadzano wtórną restrukturyzację ponad 1000 ha.

Programy restrukturyzacji obejmują plany rozdysponowania nieruchomości powracających do Zasobu, określają powierzchnię nieruchomości przygotowywanych ponownie do dzierżawy oraz formę przetargów. Przystąpienie do programu jest ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty (w sołectwach, w gminach, w ZIR) i szeroko konsultowany przez OT ANR z miejscowymi rolnikami. Zanim program restrukturyzacji zostanie zatwierdzony podlega on zaopiniowaniu przez Radę Społeczną działającą przy Dyrektorze OT ANR w Szczecinie.

 

PSGRPPANR: „9/ Przerwać jałowość funkcjonowania Zespołu Kontroli Wewnętrznej biura Prezesa.”

OT ANR: Postulat został przekazany do biura Prezesa ANR p. Waldemara Humięckiego.

 

PSGRPPANR: „Zważywszy na fakt, że minął już znaczny okres sprawowania władzy w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie przez obecną dyrekcję, wnioskujemy o przekazanie odpowiedzi na następujące pytania:

1/ Ile zawartych jest umów dzierżawy, których stronami są osoby fizyczne z rozgraniczeniem na osoby obcego pochodzenia. Prosimy o podanie okresu trwania i lat w których dokonywano przedłużeń, oraz ich podstawy prawnej.

OT ANR: OT ANR w Szczecinie nie prowadzi rejestru osób fizycznych z rozgraniczeniem na osoby posiadające obywatelstwo polskie lub będące cudzoziemcami. Prowadzimy weryfikację, pod tym kątem, na etapie zawierania umów (dowód osobisty). Pytanie PSGRPPANR wymaga doprecyzowania. W szczególności wskazania okresu, za jaki należy wykonać analizę. Działanie takie może zostać zrealizowane przez OT ANR w Szczecinie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawą prawną przedłużenia umowy dzierżawy, niezależnie od tego czy została zawarła przez osobę fizyczną lub prawną, jest art. 39 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 

2/ Ile zawartych jest umów dzierżawy, których stronami są spółki prawa handlowego z rozgraniczeniem na spółki, w których udziałowcami są osoby obcego pochodzenia. Prosimy o podanie okresu trwania umów, oraz dat kolejnych przedłużeń na kolejne okresy z wyszczególnieniem spółek, które nie wyłączyły 30% gruntów przewidzianych prawem.”

OT ANR: Pytanie PSGRPPANR wymaga doprecyzowania. W szczególności wskazania okresu, za jaki należy wykonać analizę. Działanie takie może zostać zrealizowane przez OT ANR w Szczecinie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy w przypadku pytania dotyczącego spółek prawa handlowego chodzi o strukturę własnościową spółki na dzień zapytania, tj. 23.03.2017 r., czy na dzień podpisania aneksu przedłużającego, czy na dzień zawierania umów? Należy wskazać, iż dzierżawca nie jest zobowiązany przepisami prawa do informowania Agencji o zmianach w strukturach własnościowych.

 

3/ Wnosimy o przekazanie wykazu spółek prawa handlowego, którym wypłacono zapłatę za poniesione nakłady w związku z wydaniem gruntów. W jakiej kwocie i na podstawie jakich przepisów.”

OT ANR: Pytanie PSGRPPANR wymaga doprecyzowania. W szczególności wskazania okresu, za jaki należy wykonać analizę. Działanie takie może zostać zrealizowane przez OT ANR w Szczecinie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Roszczenie osoby, która poniosła nakłady wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego. Roszczenie dotyczy również osób, które zasiały bez tytułu prawnego na nieruchomościach Zasobu. Należy wskazać, iż podobne rozliczenia miały miejsce w stosunku do rolników indywidualnych na terenie województwa, w tym na terenie powiatu pyrzyckiego.

 

4/ Wnosimy o wyjaśnienie, jakie intencje przyświecały wydaniu zarządzenia numer 133/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. Dyrektorowi ANR w Szczecinie.”

OT ANR: Rada Społeczna przy Dyrektorze OT ANR w Szczecinie została powołana w związku z zaleceniem Prezesa ANR. W swoim składzie Rada Społeczna ma skupiać organizacje rolnicze, których działalność prowadzona jest na terenach wiejskich. Zarządzeniem 133/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku uzupełniono skład na wniosek organizacji zainteresowanych udziałem w pracach Rady Społecznej popartych, między innymi, Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – dotyczy Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

5/ Wnosimy o przekazanie informacji ilu jest użytkowników bezumownych, od kiedy, gdzie i jakie kroki podjęła agencja w celu odzyskania mienia zasobu.”

OT ANR: Agencja w przypadku, kiedy dzierżawca nie wydaje nieruchomości (po wygaśnięciu umowy) wzywa go do wydania, a następnie kieruje powództwo o wydanie.

W zakresie bezumownego użytkowania gruntów z Zasobu zaobserwowano w 2016 roku zmniejszenie liczby tzw. zajazdów gruntów z uwagi na wprowadzenie przepisów, w 2016 roku, które uniemożliwiają uzyskiwanie dopłat bezpośrednich w przypadku braku tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych Państwa.

 

Opracowanie: OT ANR w Szczecinie

DSC_3872


Fot. KPRWZ