Czerwiec 18, 2015
Drukuj

Komunikat KPRWZ z 19.06.2015 r.: Kolejna odsłona gry polską ziemią

Komunikat z dnia 19 czerwca 2015 r.

Kolejna odsłona gry polską ziemią

W ubiegłą środę (17 czerwca 2015r.) odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

Wcześniej, media obiegła informacja, że rządząca koalicja dokonała kolejnego politycznego handlu- PSL poprze p. Kidawę –Błońską na stanowisko Marszałka Sejmu w zamian za poparcie PSL- owskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zwolennikom PSL, zadowolonym z troski ich partii o polską ziemię, radzimy wstrzymać się z euforią do momentu przeanalizowania 20 poprawek, które poseł sprawozdawca St. Kalemba zgłosił tuż przed rozpoczęciem posiedzenia podkomisji. Nawet sejmowi prawnicy nie mieli okazji zapoznać się z nimi wcześniej.

Cynizm postępowania PSL ma wymiar podwójny:

1)  Rozpowszechniana jest informacji o determinacji stronnictwa w sprawie uchwalenia rozwiązań uniemożliwiających wykup polskiej ziemi przez cudzoziemców oraz dezinformacji o blokowaniu prac w tym zakresie przez opozycję.

Poniżej zamieszczamy linki do zapisu przebiegu prac wczorajszej podkomisji ukazującego prawdziwy obraz sytuacji.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#712EF0F1E9BE9576C1257E65002D1E0F

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#4A3EECED793A5FA5C1257E67003EB0BD

2)      Politycy PSL twierdzą, że proponowane zmiany zabezpieczają polską ziemię przed wykupem przez obcy kapitał.

Jak jest naprawdę, każdy może przekonać się sam analizując poprawki zgłoszone tuż przed posiedzeniem podkomisji i karnie przyjęte przez posłów koalicji w trakcie jej wczorajszych prac. Treść poprawek stanowi załącznik do komunikatu (ZOBACZ - dop. poprawki przygotował wnioskodawca, rozpowszechniał sekretariat Komisji Rolnictwa Sejmu RP).

NSZZ RI „Solidarność” i Komitet Protestacyjny Rolników Pomorza Zachodniego wobec trybu procedowania i proponowanych rozwiązań.

  • Zdecydowanie sprzeciwiamy się trybowi procedowania nad tak ważną dla suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego kwestią, jaką jest gospodarowanie gruntami rolnymi.
  • Protestujemy przeciw wykorzystywaniu problemu ochrony polskiej ziemi do bieżącej walki politycznej.
  • Apelujemy do rządzącej koalicji o opamiętanie i nie forsowanie rozwiązań sprzecznych z polskim interesem narodowym, a  wszystkie strony sceny politycznej prosimy o merytoryczną pracę i przyjęcie rozwiązań dopracowanych prawnie i merytorycznie.

Ze względu na rozległość materiału pragniemy zwrócić uwagę jedynie na kilka planowanych rozwiązań:

  • Zawarte w projekcie rozwiązania nie dotyczą gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a jedynie gruntów prywatnych.
  • W żaden sposób nie odnoszą się do gruntów, które zostały zakupione z obejściem lub naruszeniem prawa.
  • Nie odnoszą się do gruntów będących własnością spółek z większościowym kapitałem zagranicznym (spółek kontrolowanych), mimo, że w świetle obowiązującego prawa stan taki nie powinien mieć miejsca bez zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
  • Utrzymują sprzedaż jako pierwszą w kolejności formę rozdysponowania gruntów z Zasobu.

Trudno zrozumieć upór w tej sprawie szczególnie, iż w uzasadnieniu do projektu ustawy o dzierżawie rolniczej posłowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi napisali między innymi:

„Dzierżawa jest dogodnym sposobem użytkowania nieruchomości rolnych gdyż w przeciwieństwie do transakcji kupna nie wymaga angażowania jednorazowo znacznego kapitału, a posiadane przez dzierżawcę środki mogą być przeznaczone na inwestycje w gospodarstwie lub zakup obrotowych środków produkcji. Przyspiesza to bardzo rozwój takiego gospodarstwa. Jednocześnie należy dodać, że czynsze stanowią dla wydzierżawiającego stałe źródło dochodów, a przedmiot dzierżawy nie traci na wartości. W długiej perspektywie stanowią wyższy dochód dla wydzierżawiającego niż dochód z jednorazowej transakcji jaką jest sprzedaż”.

  • Projekt zwiera bardzo niebezpieczny zapis mówiący że:

Na wniosek dzierżawcy, za zgodą Agencji, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy w przypadku gdy dzierżawca nie jest w stanie spłacić zadłużenia na rzecz Agencji, a gwarancje tej spłaty daje osoba trzecia”.

Przyjęcie tego zapisu będzie stanowiło prawne usankcjonowanie procederu cesji, który udało nam się zahamować w efekcie naszych protestów, a leży on u podstaw zdecydowanej większości przypadków przejęcia polskiej ziemi przez obcokrajowców.

Choć w efekcie naszej perswazji wnioskodawcy zgodzili się wycofać tę poprawkę, ale nie ma gwarancji, że nie wróci ona  w trakcie prac w komisji lub w trakcie obrad plenarnych.

  • W projekcie jest również zapis mówiący, że dzierżawcy którzy odrzucili otrzymaną od Agencji w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011r.,propozycję wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% użytków rolnych, mogą w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy złożyć oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych przez Agencję zmian.

Co ciekawe stanowisko Rządu z dnia 9 czerwca 2015 r. zawiera poparcie dla tego rozwiązania. Bardzo nas to dziwi, bo przecież jeszcze w stanowisku Rządu z dnia 22 października 2014r. wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa można przeczytać:

„Propozycja ta (dop. przywrócenie możliwości wyłączenia 30%) nie zasługuje jednak na uwzględnienie, gdyż z dokonanej analizy wynika, że duża część gruntów rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, która obecnie jest w dzierżawie i których dzierżawcy deklarują chęć wyłączenia części użytków rolnych w najbliższych latach będzie możliwa do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych na skutek zakończenia obowiązywania umów dzierżawy. Z uwagi na powyższe lepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż nieruchomości Zasobu w drodze przetargów ograniczonych po zakończeniu obowiązywania tych umów dzierżawy. Według zgromadzonych danych w latacz 2014 – 2020 na skutek zakończenia umów dzierżawy gruntów Zasobu, których dzierżawcy deklarują w ramach projektowanej regulacji wyłączenie 30% użytków rolnych, aż 26 649 ha będzie można zbyć w drodze przetargów ograniczonych. Natomiast w przypadku wejścia w życie tej regulacji oraz wyłączenia 30%  użytków rolnych dzierżawcom, którzy obecnie deklarują zgodę na dokonanie tej czynności, do sprzedaży na rzecz rolników indywidualnych Agencja mogłaby przeznaczyć jedynie 7 760 ha użytków rolnych. Ponadto propozycja ta wydaje się być niesprawiedliwa względem dzierżawców, którzy wyrazili zgodę na wyłączenie użytków rolnych na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dzierżawcy ci mogą bowiem czuć się poszkodowani faktem, że wcześniej wyłączono im grunty z dzierżawy i będą z tego tytułu stratni względem dzierżawców, którzy odmówili wyłączenia gruntów na podstawie powyższej ustawy a wyrażą na to zgodę na podstawie projektowanej regulacji. Sprzeciw odnośnie wprowadzenia tej regulacji zgłaszają również niektóre środowiska rolnicze.”

 Stanowiska z dnia 09 czerwca 2015r. nie uzasadniono.

Widocznie uznano, że jak się ma większość to uzasadnienie jest niepotrzebne.

Mając na względzie powyższe fakty, mówienie o procedowanym projekcie, że ma zabezpieczyć polską ziemię jest niepoważne, a nam na Pomorzu Zachodnim wcale nie jest do śmiechu.

KPRWZ, 19.06.2015 r.

Sejm RP sejm_gov_pl 4

Foto: Sejm.gov.pl