styczeń 9, 2014
Drukuj

KOMUNIKAT KPRWZ z dnia 9.01.2014 r.

Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

K O M U N I K A T z dnia 9.01.2014 r.

***

Sejmowa KOMISJA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI
W dniu 9 stycznia 2014 r. obradowała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W programie: I czytanie poselskiego projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Warto podkreślić, że w przypadku projektu poselskiego nie przeprowadza się konsultacji społecznych, w tym konsultacji z organizacjami zawodowymi rolników. Protestujemy przeciw takiej formie procedowania.

Projekt ustawy można znaleźć pod adresem: LINK
Wstępnej oceny projektu ustawy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego dokonał w komunikacie z dnia 07.07.2013 r.: LINK

PRZEWODNIK po PROBLEMIE
W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. POLECAMY PAŃSTWA uwadze nagranie wideo na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9.01.2014 r.). Materiał jest doskonałym streszczeniem – przewodnikiem po problemie. LINK

Wystąpienia przedstawicieli KPRWZ:
p. Edward Kosmal – czas: od 12:28:45 (około 12 minut)
p. Zbigniew Obrocki – czas: od 12:39:35 (około 5 minut)
p. Jan Białkowski – czas: od 13:15:47 (około 5 minut)

Portal FARMER.PL / Relacja z obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9.01.2014 r.): LINK

***
WRACAMY NA WAŁY CHROBREGO – 14 stycznia 2014 r.

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2014 r., dokonał analizy aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz oceny realizacji postulatów zgłoszonych na początku 77- dniowego protestu w dniu 5 grudnia 2012 r., a także ustaleń zawartych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie protestu. W wyniku analizy Komitet podjął decyzję o włączeniu się w organizowaną w dniu 14 stycznia 2014 r. przez NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego i Regionu Koszalin Pobrzeże akcję protestacyjną pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa – STOP marginalizacji zachodniopomorskiego!”

Domagamy się realizacji wszystkich postulatów wysuwanych przez NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego wielokrotnie kierowanych do Premiera RP, składanych na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego, szczególnie tych dotyczących opracowania i wdrożenia Specjalnego Programu Gospodarczego dla Województwa Zachodniopomorskiego, który przyczyni się do ożywienia gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rewitalizacji przemysłu stoczniowego.

WZNAWIAMY CZYNNĄ AKCJĘ PROTESTACYJNĄ ponieważ:

Domagamy się realizacji postulatów zgłoszonych w dniu 5 grudnia 2012 r. oraz uczciwego, prawdziwego dialogu mającego na celu wypracowanie rozwiązań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego.

W roku bieżącym ANR ma odprowadzić do budżetu 4 mld 62 mln zł, tj. o ponad 100% więcej jak w 2013 r.,z tego 3 mld 362 mln ma pochodzić ze sprzedaży mienia Zasobu WRSP. Podpisane w trakcie protestu ustalenia i komunikaty przewidywały niezwłoczne podjęcie prac nad udoskonaleniem rozwiązań prawnych w zakresie gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu WRSP, tak aby umożliwiały ochronę gruntów rolnych przed działaniami spekulacyjnymi oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Prac nie podjęto do dnia dzisiejszego, a projekt zmian przygotowany przez grupę posłów PSL, który trafił pod obrady sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 stycznia 2014r., służy bardziej realizacji planu sprzedaży, niż poprawie struktury agrarnej.

W końcu ubiegłego roku Prezes ANR unieważnił około 20 przetargów wygranych przez właścicieli gospodarstw rodzinnych w których komisje przetargowe wyeliminowały osoby uznawane za słupy.

Agencja Nieruchomości Rolnych w dalszym ciągu unika organizacji przetargów ofert pisemnych, które naszym zdaniem w obecnych uwarunkowaniach prawnych mogą być skutecznym instrumentem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych rodzimych rolników.

W ostatnich latach systematycznie maleje poziom dopłat bezpośrednich i środków przeznaczonych na modernizację i rozwój wsi. Ciągle pojawiają się nowe rozwiązania pogarszające konkurencyjność naszego rolnictwa i polskiej żywności- ostatnio pojawił się problem wędzenia ryb i mięsa.

***
WOJEWODA ZAPRASZA

WAŁY CHROBREGO
W PONIEDZIAŁEK O DIALOGU
WE WTOREK O ZIEMI

Wojewoda Zachodniopomorski p. Marcin Zydorowicz w dniu 9.01.2014 r. (godz. 15:49) przesłał na ręce p. Edwarda Kosmala zaproszenie na posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Zebranie zaplanowano na poniedziałek, 13.01.2014 r. na godz. 10.00. Obok tematów organizacyjnych (tematyka spotkań WKDS w 2014 roku, harmonogram najbliższych spotkań) Pan Wojewoda chce poruszyć kwestie związane z zapowiedzianymi protestami rolniczymi oraz stawianymi zarzutami „braku dialogu społecznego”.

Z przykrością stwierdzamy, że dotychczasowe rozmowy z rolnikami były dialogiem „pozornym”. W trakcie 77 dniowego protestu w Szczecinie, w komunikacie ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (Szczecin, 30.01.2013 r.) strony zapisały, iż:

„Zdaniem Komitetu Protestacyjnego powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa mogłaby w przyszłości zapobiegać powstawaniu napięć społecznych w obszarze wsi i rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wspierało działania organizacji rolniczych w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.”

Źródło: LINK

Dokument w imieniu MRiRW podpisała p. Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z ramienia Wojewody Zachodniopomorskiego rozmowy z MKPRWZ koordynował Wicewojewoda p. Ryszard Mićko.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza p. Edwarda Kosmala na posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (13.01.14 r.) w charakterze eksperta (zaproszenie w załączeniu). Zaproszenie dociera do przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Pomorza Zachodniego, a zarazem przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9.01.2014 r. W dniu kiedy w Sejmie RP procedowany jest poselski (PSL) projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925). Bardzo ważny dokument. Formalnie nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dlaczego nie mówimy o projekcie rządowym, w ramach którego przeprowadzenie konsultacji jest wymagane?

W związku z powyższym p. Edward Kosmal poprosi p. Marcina Zydorowicza, Wojewodę Zachodniopomorskiego o podjęcie rozmów z p. dr hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji, pod patronatem i przy wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego, konferencji roboczej dotyczącej zasadności – lub też braku zasadności – powołania komisji dialogu społecznego ds. rolnictwa. Środowisko rolnicze potrzebuje dyskusji w oparciu o argumenty, a nie tła polityczne. Przez ostatni rok, rolnicy, politycy oraz urzędnicy nie byli w stanie doprowadzić do poważnej dyskusji i wypracowania rozwiązań prawnych. Jak ma wyglądać dialog państwa z rolnikami? Potrzebujemy głosu prawników w sprawie, harmonogramu działań oraz zaangażowania wszystkich stron. Wyrażaliśmy i wyrażamy gotowość do współpracy w tym punkcie. W sprawie ziemi, na dzień dzisiejszy, zostaje rolnikom – właścicielom gospodarstw rodzinnych czynny protest.

( – )
Edward KOSMAL
Przewodniczący KPRWZ