Styczeń 16, 2014
Drukuj

Nasz komentarz: CZY SĄ GRANICE HIPOKRYZJI?

Komentarz Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

We wczorajszym Kurierze Szczecińskim ukazał się artykuł pt. „ Nie wszyscy popierają protest” (15.01.2014 r., s. 4). Autor (żan) stwierdza, że protestu rolniczej „Solidarności” nie popiera Wojewódzki Związek, Kółek i Organizacji Rolniczych. Rozumiemy, że artykuł miał dowieść rozpowszechnianej przez władze tezy o polityczności naszego protestu.

W tej sytuacji z oczywistych względów fakty są mniej istotne liczy się osiągnięcie założonego celu. Komu chciałoby się sprawdzać czy rzeczywiście wszyscy protestujący są członkami „Solidarności” lub czy J. Kozak naprawdę jest przewodniczącym Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, czy tylko się za niego podaje. Nie ma znaczenia, że w manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim, a następnie w rozmowach w siedzibie OT ANR uczestniczył A. Walterowicz, członek władz wojewódzkich ZKiOR , a być może i inni członkowie tego związku. Liczy się stwierdzenie J. Kozaka, że powrót traktorów na Wały Chrobrego jest niepotrzebny.

Pan Jan Kozak jako wiceprzewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego podpisał zarówno 14 postulatów zgłoszonych w dniu 05 grudnia 2012 r., jak również ustalenia zawarte między komitetem a stroną rządową w dniu 11 stycznia 2013 r. oraz Komunikat ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., będący praktycznie protokołem rozbieżności między stanowiskami strony rządowej i Komitetu Protestacyjnego. Zawiera on między innymi następujący zapis: cyt. „ Strony oświadczają, że w dalszym ciągu będą dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dot. Obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa. W ciągu miesiąca strony podejmą współpracę w sprawie wypracowania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie”.
Zaraz po zakończeniu czynnej akcji protestacyjnej minister St. Kalemba ogłosił, że w Szczecinie wszystko zostało załatwione, bez żadnych rozbieżności. Pan Jan Kozak na początku marca wystąpił z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego i wspólnie z Julianem Sierpińskim prezesem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stworzył chór wtórujący ministrowi i sabotujący działania Komitetu Protestacyjnego mające na celu wyegzekwowanie zawartych ustaleń i obiecanej współpracy w sprawie wypracowania rozwiązań prawnych umożliwiających kontrolowanie obrotu gruntami rolnymi po 30 kwietnia 2016 r.

Minął rok, zgłoszone postulaty nie doczekały się realizacji, nie funkcjonują przewidziane w ustaleniach z 11 stycznia 2013 r. przetargi ofert pisemnych. Krajowa Rada Izb Rolniczych poparła projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa autorstwa posłów PSL zakładający, że dzierżawcy którzy odrzucili otrzymaną od ANR w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r., ponownie otrzymają szansę złożenia oświadczenia o przyjęciu zaproponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy. Zgodnie z obecnym stanem prawnym grunty z tych dzierżaw po ich zakończeniu powinny w całości wrócić do Zasobu i posłużyć powiększeniu gospodarstw rodzinnych.

Z artykułu można dowiedzieć się również, że od protestu dystansuje się Zachodniopomorska Izba Rolnicza –oczywiście bez znaczenia jest fakt, że we wtorkowej manifestacji uczestniczyło co najmniej siedmiu członków Walnego Zgromadzenia ZIR i wielu członków rad powiatowych. Prezes Julian Sierpiński „nie zna celów obecnego protestu, bo izba nie została o nich poinformowana”. Czyżby prezes ZIR uważał, że „Izba to Ja”. Prezes odnosi również wrażenie, że w tej manifestacji chodzi o cele związkowe – w tym przypadku ma rację. Statut NSZZ RI „Solidarność” w Rozdziale II Cele i formy działania, w §5 stanowi: „Związek działa na rzecz ochrony własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa”. O realizację tego celu walczymy wspólnie z kolegami nie będącymi członkami naszego związku na ulicy i w gabinetach.

W nawiązaniu do powyższych treści POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

BARDZO WAŻNA DYSKUSJA: Nagraniem na stronie Sejmu RP z obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9.01.2014 r.). W jednym miejscu opinie stronnictw, organizacji, związków i rządu:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=B6D0FD07C3CEE832C1257C4500512B68

Wystąpienia przedstawicieli KPRWZ:
p. Edward Kosmal – czas: od 12:28:45 (około 12 minut)
p. Zbigniew Obrocki – czas: od 12:39:35 (około 5 minut)
p. Jan Białkowski – czas: od 13:15:47 (około 5 minut)

***
„KOMENTARZ ZACHODNIOPOMORSKI” z 5 sierpnia 2013 roku
Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego:
http://protestrolnikow.pl/komentarz-zachodniopomorski-kprwz/

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego