Sierpień 28, 2015
Drukuj

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał 27.08.2015 r. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

Informacja ze strony WWW Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Celem ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, a także poprzez dokonane nią zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.), modyfikacja zasad obrotu nieruchomościami rolnymi należącymi do Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Ustawa definiuje m.in. gospodarstwo rodzinne, zawiera zasady reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi i podziału gospodarstw rolnych oraz określa podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu nieruchomości rolnych.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece wprowadza zasadę, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości tej nieruchomości. Zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nakazuje zabezpieczyć w planie finansowym 30% wydatków na realizacje prawa pierwokupu i wykupu, a także modyfikuje zasady sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (Agencja). Ponadto określa ramy prawne i organizacyjne komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego.

Najistotniejsze zmiany wprowadzane opiniowaną ustawą sprowadzają się do:

• wprowadzenia zasad reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi, jeżeli na skutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego. Podział w takim przypadku będzie możliwy jedynie za zgodą dyrektora oddziału ANR SP, wydawanej w drodze decyzji, po stwierdzeniu, że zaistniała jedna z wymienionych przesłanek ustawowych (art. 6),

• zmiany zasad prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej (art. 9 ustawy). Wprowadzono nowy, poza dzierżawcą, podmiot uprawnionych do skorzystania z prawa pierwokupu, którym jest rolnik indywidualny będący właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością. Ponadto, co istotne, zmniejszono normę obszarowa z 5 ha. do 1 ha. uprawniającą ANR SP do skorzystania z prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania, jeżeli nieruchomość rolną albo jej część nabywa,
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,1,sierpien-2015-r.html

Zobacz także:

KOMUNIKAT NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, uchwaloną na 98. posiedzeniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

129. dniowy protest rolników organizowany przez NSZZ RI „Solidarność” w postaci „zielonego miasteczka” pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, wymusił na rządzie i Parlamencie przyjęcie ustawy.

Niestety nie wszystkie jej zapisy są satysfakcjonujące dla polskich rolników, gdyż nie zabezpiecza ona w pełni obrotu ziemią przed kapitałem spekulacyjnym, ale jest kompromisem.

NSZZ RI „Solidarność” liczy na to, że nowy Parlament uwzględni nasze uwagi i poprawi ustawę jeszcze przed jej wejściem w życie tj. przed dniem 1 stycznia 2016 roku.

Źródło: www.solidarnoscri.pl

1024px-Warszawa_Pałac_Prezydencki_2011

Foto: M. Białek, domena publiczna