styczeń 14, 2014
Drukuj

Piszemy do Świętochowskiego, prezesa ANR (14.01.14 r.)

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, dnia 14 stycznia 2014 r.

Pan
Leszek Świętochowski
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Szanowny Panie Prezesie !

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu rolników zgromadzonych na akcji protestacyjnej w Szczecinie w dniu 14 stycznia 2014 r., po raz kolejny domaga się realizacji przez ANR, zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych.

Zdecydowanie protestujemy przeciw sporządzeniu przez Agencję, projektu rocznego planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2014 r. zakładającego przychody ze sprzedaży mienia Zasobu w wysokości 3 362 200 tys. zł. Jego realizacja oznacza dalszą intensyfikację wyprzedaży ziemi rolniczej. Niestety jej nabywcami nie będą polscy rolnicy. Przeraża nas fakt, że pan i pracownicy Agencji mają tego pełną świadomość, a mimo to realizują ten niecny proceder z wielką gorliwością.

Domagamy się pełnej realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdecydowanie protestujemy przeciw unieważnieniu przetargów ograniczonych wygranych przez właścicieli gospodarstw rodzinnych, w których komisje przetargowe wyeliminowały osoby uznawane za słupy.

Domagamy się powszechnej organizacji przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Organizację takich przetargów przewiduje pkt. 3 wspomnianych wyżej ustaleń, a także art. 29 ust.3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych wynika, że członkami samorządu rolniczego są płatnicy podatku rolnego. Natomiast art. 3 ust. 4 w/w ustawy mówi, że Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Z wyżej przytoczonych zapisów jasno wynika, że wszyscy płatnicy podatku rolnego są członkami samorządu rolniczego, natomiast z ustawy nie wynika prawo izby do reprezentowania interesu swoich członków. Wynika natomiast obowiązek działania izby na ich rzecz.

W tym kontekście dziwi treść przytoczonego w pana piśmie z dnia 20 listopada 2013r znak: (BP.ZGZ.SKP.4201.41.33.4142.2013.KS) fragmentu porozumienia zawartego pomiędzy OT ANR w Szczecinie, a Zachodniopomorską Izbą Rolniczą cyt.: „Zachodniopomorska Izba Rolnicza oświadcza, iż podstawową formą sprzedaży nieruchomości rolnych będzie przetarg ustny ograniczony”. Nasuwają się pytania – od kiedy i na jakiej podstawie ZIR zyskała prawo stanowienia prawa oraz czy nie jest kompromitacją dla Prezesa ANR przywoływanie tego zapisu jako argumentu uzasadniającego brak organizacji przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż gruntów.

Z poważaniem

Edward Kosmal
Przewodniczący KP RWZ

Do wiadomości :
1. Pan Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi