Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=3654
Listopad 8, 2016

Ponad 50 proc. kandydatów na nabywcę – w latach 2010-2015 – ustalonych po jednym postąpieniu

W trybie dostępu do informacji publicznej uzyskaliśmy dostęp do dokumentu z dnia 16 sierpnia 2016 roku (SZ.SSKK.073.13.2.94.2016.MJ) adresowanego do dyrektora zespołu kontroli wewnętrznej ANR. Dowiadujemy się z niego, między innymi, że w przypadku około 52 % przetargów ogłoszonych przez Oddział Terenowy ANR w Szczecinie, w latach 2010 – 2013, kandydat na nabywcę nieruchomości ustalony był po zaoferowaniu ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.

Dyrektor OT ANR w Szczecinie informuje, że jedną z form rozdysponowania wolnych nieruchomości Zasobu jest przetarg ograniczony do osób wskazanych w ustawie. W przetargach tych mogą uczestniczyć między innymi rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana w przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Zasada ta została wprowadzona ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. poprzez zmianę art. 29 ust. 3b ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przepisem tym wprowadzono możliwość ustawowego ograniczenia w dostępie do gruntów Zasobu.

Zmiana przepisu miała na celu między innymi poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych poprzez osoby o odpowiednich kwalifikacjach poprzez między innymi umożliwienie nabywania wolnych gruntów Zasobu przez rolników indywidualnych, którzy nie byli w stanie konkurować z silniejszymi ekonomicznie podmiotami prawnymi.

Od 2012 r. zgodnie z zasadami stosowanymi w Agencji wszystkie pierwsze przetargi na sprzedaż i dzierżawę gruntów nieruchomości rolnych są przetargami ograniczonymi – w zdecydowanej większości skierowanymi do rolników indywidualnych chcących powiększyć swoje gospodarstwa rolne.

Realizacja tych przepisów – w tym przypadku poprzez ustawowe ograniczenie dostępu do gruntów innych osób niż rolnicy indywidualni – niejednokrotnie skutkowała nabywaniem gruntów przez osoby, które zaoferowały cenę wywoławczą powiększoną tylko o jedno postąpienie. Można przyjąć, iż w przypadku około 52 % przetargów ogłoszonych przez Oddział w latach 2010 – 2013 kandydat na nabywcę nieruchomości ustalony był po zaoferowaniu ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie. Potwierdza to również analiza przeprowadzona w przypadku przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych przeprowadzona za lata 2014-2015 gdzie sytuacja taka wystąpiła w ok. 54 % przetargów.

Wyłonienie kandydata na nabywcę na powyższych zasadach (w tym również po zgłoszeniu jednego postąpienia) jest działaniem zgodnym z przepisami prawa, celem ustawy i zasadami stosowanymi w Agencji Nieruchomości Rolnych.

Z aresztowanymi w 2015 roku rolnikami, którzy zostali ustaleni kandydatami na nabywcę lub dzierżawcę gruntów, w każdym przypadku Oddział podpisał umowy sprzedaży i dzierżawy. Brak było jakichkolwiek sygnałów, które mogłyby być podstawą do odstąpienia od ich zawarcia lub skutkować ich nieważnością. Z wnioskiem takim do Oddziału nie wystąpiła również prokuratura prowadząca śledztwo.

Aresztowani rolnicy wywiązywali się i wywiązują ze swoich zobowiązań finansowych wobec ANR wynikających z zawartych umów. Nie zalegają z bieżącymi płatnościami. Pięciu z aresztowanych rolników zwróciło się z wnioskami o odroczenie płatności rat wynikających między innymi z zawartych umów sprzedaży i dzierżawy, we wszystkich przypadkach Oddział odraczał terminy płatności zgodnie z żądaniem rolników.

Zobacz dokument:

1 OT ANR 160820162 OT ANR 16082016

Opr. NSZZ RI „Solidarność” PZ

Fot. domena publiczna