Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=3228
Luty 1, 2015

ROLNICY wystawiają ocenę rządzącym. Obradowała Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”

Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

W sobotę 31 stycznia 2015r. w Węgorzynie obradowała Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację na poszczególnych rynkach rolnych oraz w obszarze gospodarowania gruntami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

20150131_111810W ocenie dyskutantów obecne załamanie opłacalności na niemal wszystkich rynkach rolnych jest efektem kardynalnych błędów w trakcie przekształceń własnościowych po 1989 roku. Jednym z najistotniejszych, był brak odpowiednich regulacji prawnych i wsparcia państwa dla spółdzielczego modelu organizacji otoczenia rolnictwa, a także prywatyzacja zakładów przetwórczych w oderwaniu od rodzimego zaplecza surowcowego. Często nawet mieliśmy do czynienia ze sprzedażą zakładów, firmom należącym do rolników z innych krajów, konkurujących z naszymi producentami rolnymi.

Innym kardynalnym błędem było całkowite otwarcie rynku krajowego dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz często chaotyczna lokalizacja dużych obiektów handlowych. Rosyjskie embargo jedynie gwałtownie przyspieszyło i skumulowało skutki opisanych wyżej błędów.

Sytuacja jest szczególnie groźna dla towarowych gospodarstw woj. zachodniopomorskiego otoczonych z jednej strony korporacjami dostarczającymi materiał siewny i środki ochrony roślin, z drugiej decydujących o możliwościach i cenach zbytu płodów rolnych. To korporacje decydują czy i ile zarobi rolnik.

Dramatycznym dopełnieniem obrazu trudnej rzeczywistości jest wprowadzony ustawą z 16 września 2011r. obowiązek wykupu dzierżawionych gruntów, co dodatkowo znacząco obniża konkurencyjność naszych gospodarstw.

Uczestnicy zobowiązali władze związku do bezwzględnej walki o realizację postulatu domagającego się uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych, a także przywrócenia prawa udziału w przetargach ograniczonych tylko do rolników z gminy w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu.

Zdaniem uczestniczących w posiedzeniu rolników, głównym odpowiedzialnym za zaistniałą sytuację jest PSL, kierujący resortem rolnictwa przez większość czasu jaki upłynął od zmiany ustrojowej. Zamiast zabiegać na arenie międzynarodowej o równe warunki konkurowania dla naszych rolników i wspierania ich w kontaktach z zakładami przetwórczymi i sieciami handlowymi, politycy PSL zdają się interesować głównie skupianiem w swoich rękach możliwości dysponowania jak największymi środkami i budowaniem układu zależności oraz podporządkowaniem sobie liderów związków i organizacji rolniczych. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, przypominające objawami chorobę nowotworową. Pozostaje mieć nadzieję, że leczenie rozpocznie się w porę i nie zakończy się zgonem polskiego rolnictwa.

W trakcie spotkania omówiono także przebieg i efekty pikiety zorganizowanej przed siedzibą OT ANR w Szczecinie SZGZ w Stargardzie Szczecińskim.

Naniesiono poprawki do projektu porozumienia między Zachodniopomorską Radą Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność”, a Odziałem Terenowym ANR w Szczecinie, którego podpisanie zaproponowali rolnicy w trakcie spotkania z p. Robertem Zborowskim w dniu 26 stycznia 2015r.

Wyznaczono także grupę negocjacyjną i określono zakres problemów, które należy poruszyć w trakcie spotkania z p. Leszkiem Świętochowskim, do którego ma dojść w dniu 02 lutego 2015r. o godz. 12:00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Omówiono również stan przygotowań do akcji protestacyjnej, która będzie miała miejsce w dniu 03 lutego 2015r. w Pyrzycach w ramach ogłoszonej przez Radę Krajową NSZZ RI „Solidarność” Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej.

Rada Wojewódzka podjęła również uchwałę o poparciu stanowiska Koalicji „Polska wolna od GMO” w sprawie zmiany ustawy o GMO.

Ponowiła uchwały w sprawie zmian ustawy o szkodach łowieckich oraz o izbach rolniczych w sposób umożliwiający rolnikowi decydowanie na jaką organizację ma być przekazane 2% odpisu od płaconego przez niego podatku rolnego.

KPRWZ

foto. T. Jóźwiak