lipiec 31, 2017
Drukuj

Solidarność RI sprawdza: Kto wygrywa przetargi w gminie Recz?

Sprawa, której nie możemy przemilczeć. W „Tygodniku Poradnik Rolniczy” nr 27 (684) z dnia 2 lipca 2017 r. ukazał się artykuł red. Magdaleny Szymańskiej pt. „Nie ma szans na powiększenie gospodarstw rolniczych” (s. 12-13). Autorka opisuje sytuację gospodarstwa rodzinnego p. Henryka Miśka ze wsi Rajsko w gminie Recz, w powiecie choszczeńskim. Tekst można przeczytać w Sieci pod zmienionym tytułem: „Dzierżawa ziemi od ANR – przetargi wygrywają cwani, a nie rolnicy z małymi gospodarstwami”. (ZOBACZ)

NSZZ RI „Solidarność” poprosiła Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o wyjaśnienie sytuacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Wystosowaliśmy pismo o następującej treści:

„Szczecin, 25.07.2017 r.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy Szczecin
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
e-mail: szczecin@anr.gov.pl

WNIOSEK o UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie gminy Recz oraz powiatu choszczeńskiego w latach 2016-2017.

Mając na uwadze prawo obywatela do udzielenia informacji publicznej oraz w nawiązaniu do artykułu autorstwa red. Magdaleny Szymańskiej pt. „Nie ma szans na powiększenie gospodarstwa” (w: „Tygodnik Poradnik Rolniczy” nr 27 (684) z dnia 2 lipca 2017 r., wnoszę o udzielenie:

1) informacji dotyczącej udziałów w przetargach ograniczonych, w latach 2016-2017, p. Henryka Misiek i Jego Syna zamieszkałych we wsi Rajsko, gm. Recz.
2) Informacji na temat wyników przetargów przeprowadzonych w powiecie choszczeńskim, w latach 2016-2017, w odniesieniu do danych wojewódzkich z tego okresu.
3) Informacji na temat stanu Zasobu na terenie gminy Recz (stan na dzień 30.06.2017 r.) i planów rozdysponowania gruntów w najbliższym roku.

Informację proszę udostępnić na adres solidarnoscri.szczecin@wp.pl, w formacie PDF.

Niniejszą informację można pozyskać bez przetworzenia.

Z poważaniem

Tomasz Jóźwiak

Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
w Szczecinie””

ODPOWIEDŹ OT ANR na wniosek NSZZ RI „Solidarność” (25.07.2017 r.):

„Pan Tomasz Jóźwiak
Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”
w Szczecinie

Odpowiadając na Pana Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.07.2017 r., dotyczący gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie gminy Recz oraz powiatu choszczeńskiego w latach 2016-2017, w związku artykułem autorstwa red. Magdaleny Szymańskiej pt.: „Nie mam szans na powiększenie gospodarstwa”,(w: „Tygodnik Poradnik Rolniczy” nr 27) z dnia 2 lipca 2017r., informuję co następuje.

Autorka tekstu Pani Magdalena Szymańska na wstępie artykułu stawia bardzo daleko idącą tezę: cyt. „Ograniczone przetargi ofertowe na dzierżawę agencyjnych gruntów miały pomóc mniejszym gospodarstwom. Kolejny raz przekonujemy się o tym, iż tak niestety nie jest. Nadal państwową ziemię biorą w użytkowanie ci sprytniejsi, bardziej cwani i więksi, a wszystko odbywa się zgodnie z prawem”

Tak daleko idące wnioski autorka tekstu wyciąga na podstawie subiektywnych odczuć jednego rolnika Pana Henryka ………. ze wsi …………. w gminie Recz, pow. Choszczno.

Uprzejmie informujemy, że Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie (bez Filii w Koszalinie) w okresie XI.2016 -VI.2017r., przeprowadził 602 przetargi ofert pisemnych na dzierżawę gruntów z Zasobu WRSP. Przetargi zostały przeprowadzone w oparciu o następujące, uzgodnione przez Radę Społeczną i zaakceptowane przez Prezesa ANR kryteria:

1. Odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości z Zasobu – liczba punktów 25, w tym:
• maksymalnie 12,5 pkt za odległość od działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego,
• maksymalnie 12,5 pkt za odległość od siedziby gospodarstwa;
2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 25;
3. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika- liczba punktów 20;
4. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta- liczba punktów 10;
5. Młody rolnik- liczba punktów 10;
6. Ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- liczba punktów 10;

W ich wyniku rozdysponowano 8 754,24 ha, z czego 1501,34ha (17,15%) wydzierżawiły gospodarstwa o pow. użytków rolnych w przedziale 1-10ha. Do gospodarstw w przedziale 10-20ha trafiło 1289,81ha (14,7%), do gospodarstw w przedziale 20-30ha trafiło 1056,58ha (12,1%), a do gospodarstw w przedziale 30-40ha 1024,47ha (11,7%). Łącznie rolnicy posiadający gospodarstwa do 40 ha, wydzierżawili 4 872,21ha, czyli 55,66% wydzierżawionych gruntów.

Przedstawione wyżej dane stanowią dowód na to, że większość ziemi rozdysponowanej w omawianym przedziale czasowym trafiła właśnie do mniejszych gospodarstw.

Należy zwrócić uwagę, że gospodarstwo Pana Henryka ………… o powierzchni 55ha (17 własnych +38 dzierżawionych) nie należy do gospodarstw małych, nawet w woj. zachodniopomorskim, gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 30ha.

Jednak w przeprowadzonych w omawianym okresie przetargach, nawet gospodarstwa tej wielkości miały szansę powiększenia. Gospodarstwa o wielkości 50-60ha wydzierżawiły łącznie 861,85ha, co stanowi 9,8% wydzierżawionych gruntów. W powiecie choszczeńskim gdzie mieszka Pan Henryk ……….. gospodarstwa o wielkości 50-60 ha wydzierżawiły 135,20 ha, co stanowi 16,1% ogólnej powierzchni 838,62 ha, wydzierżawionej w powiecie w 54 przetargach.

Spośród 54 przetargów przeprowadzonych w pow. choszczeńskim 13 odbyło się na terenie gminy Recz. W powyższych przetargach zostało rozdysponowanych blisko 226 ha. Przeciętna powierzchnia wydzierżawianych nieruchomości wynosiła 17,5 ha, przy przeciętnym czynszu 4,5 dt/ha. Średni czynsz dla gruntów wydzierżawionych w 602 przetargach ukształtował się na poziomie 4,97 dt/ ha.

Pan Henryk …………. w zorganizowanych przez Oddział:
- w dniu 18.04.2016r. dziesięciu przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości z Zasobu WRSP z obrębu Pomień, gmina Recz złożył ofertę do dwóch przetargów. Po dokonaniu pomiarów i przeliczeniu punktów kandydaci na dzierżawców uzyskali 93pkt. oraz 84 pkt., natomiast Pan Henryk ………….. otrzymał 74 pkt. Należy podkreślić, że przetargi te odbyły się wiosną 2016r, jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

- w dniu 25.11.2016 r. ośmiu przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości z Zasobu WRSP z obrębu Pomień, gmina Recz złożył ofertę do dwóch przetargów uzyskując odpowiednio 76,9853 pkt, oraz 78,7463pkt, natomiast kandydaci na dzierżawców otrzymali 86,5840 pkt, i 84,8100 pkt.

- w dn. 29.03.2017 r. pięciu przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości z Zasobu WRSP z obr. Sokoliniec, gm. Recz Pan Henryk ………… złożył ofertę do dwóch przetargów otrzymując 75,5467 pkt. oraz 75,3467 punktów, zaś kandydaci na dzierżawców uzyskali 91,3900pkt. oraz 87,5035 pkt.

Natomiast Pan Łukasz …………. syn Pana Henryka został zakwalifikowany do uczestnictwa w 4 przetargach i złożył do nich oferty. Uzyskując odpowiednio:

- 86,8375pkt.- wyłoniony kandydat na dzierżawcę uzyskał 96,3575 pkt.,
- 86,9660pkt.- wyłoniony kandydat na dzierżawcę uzyskał 87,7800 pkt.,
- 87,0915pkt.- wyłoniony kandydat na dzierżawcę uzyskał 91,3900 pkt.,
- 87,2345pkt.- wyłoniony kandydat na dzierżawcę uzyskał 87,5035 pkt.

Jednocześnie Oddział informuje, że po przeanalizowaniu punktacji uzyskanej przez oferentów w większości przypadków na wygranie przedmiotowych przetargów oprócz spełnienia kryterium „młody rolnik” i uzyskania 10 pkt., miało wpływ spełnienie kryterium – intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta, której Pan Łukasz …………. na dzień przeprowadzenia przetargów nie prowadził, natomiast obsada inwentarza żywego w sztukach dużych w przeliczeniu na 1 ha UR u Pana Henryka ……………. utrzymywała się na dzień przetargu na poziomie 0,1 DJP/ha UR.

Przeciętna liczba ofert złożonych do powyższych przetargów wynosiła 12, co oznacza, że rozstrzygnięcie satysfakcjonowało 1 osobę, natomiast 11 osób było niezadowolonych. Jeżeli sytuacja powtórzyła się w kilku przypadkach, mogła zrodzić się frustracja i teorie spiskowe.

W przywołanym wyżej artykule kwestionuje się istnienie preferencji dla ludzi młodych, nazywając je propagandą.

Spośród przeprowadzonych w okresie XI. 2016-VI. 2017r., 602 przetargów, 474 wygrali ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 41roku życia. Ludzie młodzi wygrali więc 79% przeprowadzonych przetargów, w wyniku czego wydzierżawili 7282,22ha, co stanowi 83% ogółu wydzierżawionych gruntów. W powiecie choszczeńskim młodzi rolnicy wygrali 46 z 54 przeprowadzonych przetargów, co stanowi 85%. W ich wyniku wydzierżawili łącznie 741,30ha, co stanowi 88% wydzierżawionych w powiecie gruntów.

Pragniemy podkreślić, że rolnicy którzy brali udział w przetargach ograniczonych na terenie gminy Recz i w całym województwie, byli kwalifikowani zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa. Przetargi przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi, a kryteria, (o czym wspominaliśmy wyżej) uzgodnione z organizacjami społecznymi i zatwierdzone przez Prezesa ANR.

Przed zawarciem umowy dzierżawy OT ANR sprawdza wiarygodność finansową osób ustalonych w wyniku przetargu kandydatem na dzierżawcę. Umowy zawierają zapisy obligujące do przedstawienia w trakcie kontroli właścicielskiej dowodów potwierdzających samodzielne prowadzenie gospodarstwa, takie jak faktury za zakup nasion, nawozów, paliw, czy sprzedaż płodów rolnych i zwierząt, a także zadeklarowanych w ofertach przetargowych zobowiązań. Ich nieprzestrzeganie może skutkować rozwiązaniem umowy.

Analiza wyników przetargów przeprowadzonych w woj. zachodniopomorskim, którą przesyłamy w załączeniu, w naszym przekonaniu dowodzi, że przetargi ograniczone ofert pisemnych mogą być dobrym instrumentem realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Jednak zarówno regulacje prawne w zakresie kwalifikacji rolników do przetargu, jak również kryteria przetargowe i sposób naliczania punktów w ich ramach należy systematycznie doskonalić.

Obecnie Oddział rozpoczął konsultacje w zakresie zmiany obowiązujących kryteriów uwzględniając wszelkie uwagi jakie w trakcie ostatnich miesięcy napływały do Oddziału. Po uzgodnieniu nowych kryteriów Oddział wystąpi do Prezesa ANR celem ich akceptacji .

Od początku 2016r., do końca czerwca 2017r.- Oddział Terenowy ANR w Szczecinie(bez Filii w Koszalinie), prawie wyłącznie w przetargach ograniczonych ofertowych, wydzierżawił ok. 16 tys. ha. W tym samym okresie powierzchnia gruntów do rozdysponowania zmniejszyła się z 36 tys. Do 29tys., czyli o 7 tys. ha.

W Zasobie WRSP na terenie gminy Recz, obręb Sulibórz znajdują się grunty o łącznej pow. 401,7206 ha, które Oddział zamierza rozdysponować w formie przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę dla rolników indywidualnych.

Część ww. nieruchomości o łącznej pow. 159,9472 ha pochodzi z wyłączeń 30% gruntów z umowy dzierżawy nr SEA 42423/0009/2001 z dn. 23.01.2001 r., które odebrano od dzierżawcy Pana Zygmunta ……………….. protokołami zdawczo-odbiorczymi w dniach 28.08.2015 r., 24.09.2015 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 z dn. 18.01.2016 r. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu WRSP o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę i po przeprowadzeniu ‘umownych’ podziałów geodezyjnych na mniejsze działki ok. 16 ha, a następnie zaakceptowaniu wniosku o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy przez Dyrektora OT, w dniu 05.02.2016 r. zostały opublikowane wykazy informujące o przeznaczeniu ich do dzierżawy. Jednakże podział nieruchomości został zakwestionowany przez okolicznych rolników i przetargi nie zostały ogłoszone.

W dalszym toku postępowania przedmiotowe nieruchomościami po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu przez Dyrektora O/T ANR w Szczecinie wtórnego programu restrukturyzacji zostały ponownie podzielone na nieruchomości o pow. ok. 16 ha, zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z okolicznymi rolnikami. Tym samym powstało 9 nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 24/4, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 26/1, 26/2 obr. Sulibórz, gm. Recz. Wykazy o przeznaczeniu ww. działek do dzierżawy zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie O/T ANR w Szczecinie, Urzędu Miejskiego w Reczu, SZGZ Stargard WSP Recz, Sołectwa Sulibórz, Zachodniopomorskiej Izy Rolniczej na stronie internetowej www.anr.gov.pl w dn. 30.03.2017 r. – 14.04.2017 r.

W dniu 20.06.2016 r. odebrane zostały od bezumownego użytkownika – byłego dzierżawcy Gramenz-Range Sp. z o.o., nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 16/9, 15/18, 15/19 obr. Sulibórz o łącznej pow. 241,7734 ha, które zostały poddane wtórnej restrukturyzacji. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora O/T ANR programu wtórnej restrukturyzacji na przedmiotowych gruntach dokonano podziałów według jego założeń. Tym samym powstało 5 nieruchomości o pow. ok. 45 ha oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 15/34, 15/35, 15/36, 16/16, 16/17 obręb Sulibórz, gmina Recz. Wykazy o przeznaczeniu ww. działek do dzierżawy zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie O/T ANR w Szczecinie, Urzędu Miejskiego w Reczu, SZGZ Stargard WSP Recz, Sołectwa Sulibórz, Zachodniopomorskiej Izy Rolniczej na stronie internetowej www.anr.gov.pl w dn. 30.03.2017 r. – 14.04.2017 r.

Z uwagi na dużą ilość nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie powiatu choszczeńskiego (w tym z gminy RECZ) i ograniczenia personalne przetargi na dzierżawę wskazanych powyżej gruntów nie zostały zorganizowane wiosną br. W pierwszej kolejności do dzierżawy były typowane grunty orne o dobrej klasie bonitacji. Oddział planuje rozdysponować przedmiotowe działki w okresie III-IV kwartału br.

W dniu 19.06.2017 r. przejęta została do Zasobu zorganizowana nieruchomość z obręb Kraśnik, gmina Recz o łącznej pow. 475,5225 ha, która znajdowała się w bezumownym użytkowaniu dzierżawcy Gramenz-Range Sp. z o.o. Nieruchomość ta zostanie rozdysponowana zgodnie z przyjętym programem wtórnej restrukturyzacji w drugim półroczu 2017 r.

Na terenie obrębu Wapnica gmina Suchań powiat stargardzki, działalność rolniczą od 1994 roku prowadzi spółka Agro Handel, którą prowadzi małżeństwo polsko- niemieckie. Spółka dzierżawi grunty w dwóch umowach dzierżawy o łącznej powierzchni ponad 900 ha zawartych początkowo na okres 15 lat. Okres dzierżawy był następnie sukcesywnie przedłużany. W 2007 roku obie umowy dzierżawy zostały przedłużone do dnia 31.05.2020r.

W trakcie trwania umów dzierżawy spółka wyłączyła grunty rolne o łącznej powierzchni ponad 365 ha, które zostały rozdysponowane w formie sprzedaży i dzierżawy w drodze przetargów ograniczonych dla miejscowych rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Spółka Agro- Handel skorzystała z prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów i nabyła w 2013 roku ponad 320 ha gruntów.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów Oddział ANR OT w Szczecinie nie posiada wiedzy, aby obywatele Danii nabyli z Zasobu WRSP grunty położone na terenie gminy Recz.

Odnosząc się do tytułu artykułu – biorąc pod uwagę przedstawione wyżej plany rozdysponowania gruntów na terenie powiatu choszczeńskiego oraz prowadzone prace nad modyfikacją kryteriów przetargowych, wydaje się, że Panowie …………….. mają szansę na powiększenie swoich gospodarstw.

Konfrontując treść artykułu z faktami trudno oprzeć się wrażeniu, że celem artykułu było poddanie w wątpliwość, skuteczności przetargów ograniczonych ofert pisemnych jako formy gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz obowiązującej obecnie polityki państwa w tym zakresie, a co za tym idzie przygotowanie gruntu pod przyszłe zmiany.

Z poważaniem

Dyrektor OT ANR w Szczecinie
Jan Białkowski

W załączeniu:
1) Analiza wyników przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę, zorganizowanych przez ANR OT w Szczecinie w okresie XI 2016 r.– VI 2017 r.””

*** 

Na koniec pytanie… Czy red. Magdalena Szymańska, podobnie jak NSZZ RI „Solidarność”, mogła poprosić OT ANR w Szczecinie o przedstawione powyżej informacje?

Red.

ZIEMIA Recz 01-strona001