Maj 27, 2013
Drukuj

KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.05.2013 r.

1. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2013 r., dokonał oceny realizacji postulatów zgłoszonych na początku 77- dniowego protestu w dniu 05 grudnia 2012 r. oraz ustaleń zawartych w trakcie protestu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Przypominamy, że głównym celem prowadzonych przez nasz Komitet akcji protestacyjnych jest zmiana niekorzystnej dla naszego regionu strategii działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegamy również o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, który umożliwi prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

3. Serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom którzy aktywnie włączyli się w prace komisji przetargowych powoływanych przez ANR w celu przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP.
Doceniamy otwartą postawę i dobry kontakt ze środowiskiem rolniczym Pana Jacka Malickiego p.o. dyrektora OT ANR w Szczecinie oraz wszelkie przejawy dobrej woli i troski o dobro wspólne wykazywane przez pracowników Agencji.
Dzięki aktywnej postawie członków komisji reprezentujących środowisko rolnicze oraz współpracy pracowników Agencji, udało się ograniczyć udział w przetargach osób podstawionych – „słupów”.
Pozytywnie można ocenić zasady stosowania zabezpieczeń przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia.

4. Wicewojewoda Zachodniopomorski zorganizował posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego tematem było omówienie współpracy między służbami weterynarii a producentami rolnymi w obszarze sprzedaży bezpośredniej.

5. W ocenie Komitetu – to wszystkie pozytywne rezultaty zgłoszonych postulatów oraz ustaleń zawartych w trakcie protestu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6. Wypracowane w trakcie negocjacji rozwiązania mają charakter prowizoryczny – w miesiącu lutym miały rozpocząć się prace nad udoskonaleniem regulacji prawnych dot. obrotu nieruchomościami rolnymi.
Dotychczas prac nie rozpoczęto, a wypowiedzi władz resortu rolnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych świadczą o woli kontynuowania za wszelką cenę procederu wyprzedaży rolniczej ziemi.

Komitet zdecydowanie sprzeciwia się temu procederowi – domagamy się:
- wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.
- uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP.

7. Mimo, iż istnieją niezbędne uregulowania prawne, a Zachodniopomorska Izba Rolnicza złożyła stosownie do pkt. 3 i 4 „Ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r.” odpowiednie wnioski, Agencja w dalszym ciągu stara się uniknąć organizacji przetargów ograniczonych ofert pisemnych.

8. W roku 2013 podobnie jak w roku ubiegłym będą obowiązywały szczególnie niekorzystne dla naszego województwa zasady przyznawania przejściowego wsparcia krajowego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego polegające na potrąceniu części płatności dla gospodarstw o płatności całkowitej ponad 5000 €.
Dodatkowo zastosowany zostanie współczynnik korygujący na poziomie 4,98 % dla płatności bezpośrednich, które mają być przyznane rolnikom w przypadku kwot przekraczających 5000 €.
Cięcia te nie były planowane i mogą zagrozić inwestycjom już poczynionym lub zaplanowanym na 2013 r. (np. zakup ziemi)

9. Domagamy się wypracowania sprawiedliwych zasad podziału na poszczególne województwa puli środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

W zaistniałej sytuacji Komitet nie wyklucza organizacji kolejnych akcji protestacyjnych których celem będzie wymuszenie pozytywnych zmian w polityce państwa wobec rolnictwa. Podejmiemy również działania mające na celu uzyskanie poparcia dla naszych racji ze strony szerokich warstw społeczeństwa.

( – )
Edward KOSMAL
Przewodniczący KPRWZ