Styczeń 22, 2015
Drukuj

PROTEST w Stargardzie: LIST do Świętochowskiego, prezesa ANR (22.01.15 r.)

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego

Stargard Szczeciński, dnia 22 stycznia 2015 r.

Pan
Leszek Świętochowski
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Panie Prezesie !

My, zachodniopomorscy rolnicy zgromadzeni w dniu dzisiejszym na akcji protestacyjnej przed siedzibą OT ANR w Szczecinie SZGZ w Stargardzie Szczecińskim, domagamy się między innymi:

- Realizacji naszych postulatów zgłoszonych 05 grudnia 2012r., w zakresie gospodarowania gruntami oraz ustaleń i wniosków pokontrolnych NIK.
- Zaprzestania wyprzedaży ziemi z Zasobu WRSP, ze względu na brak zabezpieczeń przed jej przepływem w ręce obcego kapitału oraz przeciwdziałających jej nadmiernej koncentracji.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że pracownicy kierowanej przez Pana Agencji odmawiają legalnie działającemu związkowi zawodowemu rolników prawa do rokowań oraz zawierania porozumień w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, uznając za jedynego reprezentanta środowiska izbę rolniczą. W ten sposób łamany jest art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sytuacja w obrocie gruntami rolnymi bardzo nas niepokoi. Mimo upływu dwóch lat nie zrealizowano postulatu domagającego się przygotowania rozwiązań prawnych ograniczających swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych.

Instytucja dzierżaw jest sprawdzoną od wieków i pokoleń formą władania gruntami, stanowi jednocześnie gwarancję zachowania narodowego charakteru ziemi. Wśród naszych postulatów był ten domagający się uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych w dalszym ciągu odmawia polskim rolnikom prawa do wieloletniej dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wyraźne określenie przesłanek, których spełnienie upoważniałoby, w uzasadnionych przypadkach, do wejścia w prawa dzierżawcy osoby trzeciej (np. w przypadku osób bliskich dzierżawcy, które przejęły gospodarstwo rolne od rolnika, w związku z nabyciem przez niego uprawnień emerytalnych lub rentowych). O ile nam wiadomo, żadnej inicjatywy w tym zakresie nie podjęto. Rolnicy którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe mają do wyboru rezygnację z dzierżawy albo dalsze prowadzenie gospodarstwa. Wyjątkowo perfidnym działaniem jest obwinianie (przez pracowników ANR) za istniejący stan naszego komitetu.

Warto przypomnieć, że wcześniej na podstawie przepisów wewnętrznych wydanych przez kolejnych prezesów Agencji, w ręce obcych spółek przeszły setki tysięcy, a być może miliony hektarów. W ocenie NIK było to obejście bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Mające zabezpieczać przed nadmierną koncentracją gruntów, regulacje zawarte w art.28a ust 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, są łatwe do obejścia i nie spełniają swojej roli.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich dokonanej w piśmie z dnia 07.01.2015r., kierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –„… nie ulega wątpliwości, że tak proste do ominięcia ograniczenia nie mogą zostać uznane za przyczyniające się do kształtowania preferowanego przez ustawodawcę ustroju rolnego państwa, którego zasady zostały uszczegółowione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego”.

Pozostajemy w nadziei, że działalność kierowanej przez Pana instytucji zostanie kiedyś sprawiedliwie oceniona oraz że nie będzie to tylko ocena historii.

Z poważaniem

(-)
Edward Kosmal
Przewodniczący KP RWZ

ZOBACZ także: PETYCJĘ do Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.01.2015 r.

Protest rolników i górników z KWK w Stargardzie Szczecińskim
Foto. T. Jóźwiak

20150122_112846

20150122_112255

 

20150122_114126

 

20150122_112224