Maj 4, 2015
Drukuj

ROLNICZA SOLIDARNOŚĆ apeluje! Obradowała RW NSZZ RI „Solidarność” WZ

Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

W piątek (01.05.2015 r.) w Węgorzynie odbyło się  kolejne posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

W trakcie posiedzenia omówiono przebieg i efekty akcji protestacyjnych prowadzonych przez Związek w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

a) ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeprowadzonej na terenie kraju w dniu 3 lutego br.,

b) akcji protestacyjnej przeprowadzonej w Warszawie w dniu 19 lutego br.,

c) trwającej od 19 lutego br., stacjonarnej akcji protestacyjnej naprzeciwko Urzędu Rady Ministrów w Warszawie, pod nazwą „Rolnicze miasteczko”.

Postulaty zgłaszane w trakcie lokalnych akcji protestacyjnych organizowanych w poszczególnych województwach, skondensowane  zostały w sześciu punktach.

Domagamy się:

1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.

2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.

3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.

4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.

5.  Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób  zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.

6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).

Z ubolewaniem należy stwierdzić, że koalicja PO-PSL nie wykazuje woli rozwiązywania problemów ograniczających rozwój polskiego rolnictwa, a pośrednio również obszarów wiejskich i przemysłu przetwórczego. W zamian mamy do czynienia z zakrojonymi na szeroką skalę działaniami pozornymi do których wykorzystywane są izby rolnicze i podporządkowane PSL związki zawodowe. Prowadzona jest również zmasowana akcja dezinformacyjna prowadzona przy ogromnym wsparciu mediów głównego nurtu.

Niestety coraz wyraźniejsze są przejawy wspierania zachodnich korporacji, które już obecnie decydują o obliczu polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu. Cudzoziemcy są również wyraźnie preferowani przy zakupie ziemi. Wnioski taki nasuwają się chociażby na podstawie obserwacji prac legislacyjnych w zakresie sprzedaży bezpośredniej i gospodarowania gruntami rolnymi.

Istniejąca sytuacja zmusza Związek, nie tylko do kontynuowania akcji protestacyjnej, ale do radykalizacji metod i zwiększania skali nacisku.

W związku z powyższym Zachodniopomorska Rada Wojewódzka apeluje o jak najszerszy udział wszystkich rolników (nie tylko członków NSZZ RI „Solidarność”) w akcji protestacyjnej organizowanej w Warszawie w dniu 12 maja 2015 r.

Drugim, ważnym tematem obrad było omówieni sytuacji przed wyborami do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.

Prowadzona w ostatnich latach przez nasz Związek intensywna walka, szczególnie w obronie polskiej ziemi, dała możliwość obserwowania zachowania samorządu  rolniczego na różnych szczeblach organizacyjnych.

W ocenie członków Rady Wojewódzkiej zdecydowanie należy rozgraniczyć zachowanie zwykłych członków Rad Powiatowych, starających się uczciwie reprezentować swoich wyborców od zachowania zarządów izb rolniczych i władz krajowych tej organizacji.

Szczególnie bulwersuje sytuacja w woj. zachodniopomorskim. Cykl sponsorowanych artykułów  pt.: „Walka o ziemię”, które w ostatnim czasie ukazały się w lokalnych tygodnikach, potwierdzają nasze wcześniejsze zarzuty w stosunku do Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o wykorzystywanie wysiłku protestujących w Szczecinie i województwie rolników do budowy układu klientelistycznego. Potwierdzają również słuszność decyzji Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” z dnia 16 marca 2014 r. o wykluczeniu ze Związku pana Juliana Sierpińskiego prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Najbliższe wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych stwarzają szansę odebrania izb rolniczych aparatowi PSL-owskiemu i przywrócenia ich prawowitym właścicielom – rolnikom. Przypominamy, iż w dniu 11 maja upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych wraz z podpisami 50 osób popierających, będących płatnikami podatku rolnego.

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” apeluje do wszystkich uczciwych rolników województwa zachodniopomorskiego, podzielających wartości zawarte w „Karcie gospodarstw rodzinnych”, którym nie jest obojętna przyszłość naszej ojczyzny o aktywny udział w wyporach i przerwanie istniejących układów, krępujących rozwój nie tylko rolnictwa ale całej gospodarki.

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” apeluje do swoich członków i wszystkich ludzi dobrej woli o zamawianie Mszy Świętych w intencji „ obrony polskiej ziemi przed niekontrolowaną wyprzedażą”. Niech ten ważny problem przestanie być sprawą rolników. Stwórzmy wokół niego wspólnotę modlitewną, wspólnotę serc i sumień.

Ponieważ na terenie województwa zachodniopomorskiego ziemia rolnicza w coraz mniejszym stopniu pozostaje w  rękach polskich, wzywamy wszystkich polskich rolników do stałego oznaczania swoich gospodarstw flagami narodowymi.

Pyrzyce 29.05.2013

foto. archiwum KPRWZ