Wrzesień 16, 2015
Drukuj

Urzędnicy wojewody „informują”… Problem w tym, że nie dysponują danymi.

Odpowiedź na informację „urzędników wojewody” zamieszczoną na stronie Radia Szczecin (Zobacz: 16.09.2015 r.), mającą stanowić odpowiedź na zarzuty szefa rolniczej Solidarności i kandydata PiS do Senatu Edwarda Kosmala (rozmowa z 16.09.2015 r.). 

Przekazane przez urzędników wojewody informacje są tylko pozornie odpowiedzią na zarzuty Edwarda Kosmala.

Za Polskim Radiem (16.09.15 r.): „Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych, które dostaliśmy od urzędników wojewody, ANR od początku działania sprzedała cudzoziemcom i podmiotom z obcym kapitałem około 27 tysięcy hektarów ziemi w regionie. To niecałe 6,5 proc. wszystkich sprzedanych gruntów.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że dotyczą one sprzedaży ziemi cudzoziemcom i podmiotom z obcym kapitałem, natomiast Edward Kosmal mówił o tym ile ziemi jest „ w rękach obcego kapitału” czyli w faktycznym władaniu cudzoziemców.

Niestety, rzekoma odpowiedź potwierdza jedynie słowa Edwarda Kosmala o braku działania polskiego rządu przez ostatnie osiem lat. Oto wojewoda reprezentujący rząd na terenie województwa nie dysponuje nawet danymi o faktycznym stanie właścicielskim gruntów na jego terenie, co gorsza nie robi nic aby takie dane pozyskać, ucieka się natomiast do manipulacji.

Aby przeciąć wszelkie wątpliwości, kto mówi prawdę postaramy się przedstawić problemy o których mówił Edward Kosmal posługując się oficjalnymi danymi NIK.

Raport Najwyższej Izby Kontroli (ukazał się 28.02.2014 r.) o wynikach kontroli sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe ANR w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, o którym jak widać rządzący szybko zapomnieli zwraca uwagę na następującą sytuację:

Cyt. „ Obowiązujące regulacje prawne są niewystarczające dla ewidencjonowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych transakcji nabywania przez cudzoziemców udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Powodem braku ewidencjonowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych transakcji nabywania przez cudzoziemców udziałów spółek będących właścicielem nieruchomości rolnych, dokonywanych zgodnie z obowiązującym prawem, jest:

 • umowa na zakup udziałów spółek dokonywana jest bez formy aktu notarialnego, a jedynie za notarialnie poświadczonymi podpisami (brak obowiązku przekazywania takich umów do MSW),
 • brak obowiązku informowania o posiadaniu przez spółkę nieruchomości rolnych podczas zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian udziałowców spółek (wzór wymaganego wniosku nie przewiduje takich informacji).”

Poniżej za NIK podajemy przykład nabycia przez cudzoziemców praw do nieruchomości poprzez nabycie udziałów w spółce:

 • marzec 2012 r. – wpisanie do KRS powstania spółki o kapitale zakładowym 5,0 tys. zł, w której wszystkie udziały posiadają obywatele polscy,
 • sierpień 2012 r. – przekazanie do ANR warunkowych umów zakupu nieruchomości o powierzchni 1.589 ha za kwotę 43,5 mln zł,
 • wrzesień 2012 r. – rezygnacja ANR z prawa pierwokupu umożliwia spółce planowany zakup nieruchomości,
 • grudzień 2012 r. – cudzoziemiec (z kapitałem holenderskim) nabywa wszystkie udziały w spółce.

To tylko jeden z przykładów omijania obowiązującego moratorium na sprzedaż ziemi, w dokumentach NIK można znaleźć ich więcej.

NIK w wyniku kontroli wskazała między innymi na konieczność zmiany prawa w celu zapewnienia przez Ministra Spraw Wewnętrznych pozyskiwania pełnej informacji o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców, w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

W wyniku analizy raportu NIK sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej skierowała w dniu 19 marca 2014r. dezyderat nr. 21 do Prezesa Rady Ministrów, w którym czytamy między innymi: „ Komisja z niepokojem stwierdza, że przedkładane corocznie Sejmowi RP sprawozdania z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zawierają zaniżone dane w tym zakresie. W istocie służby państwowe nie mają wiedzy o tym ile i jakie nieruchomości rolne są w posiadaniu podmiotów zagranicznych.”

Oceńcie państwo sami jak wobec powyższych faktów traktować informacje przekazane przez „urzędników wojewody”.

Jeszcze jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. Prowadzący program „Rozmowy pod krawatem” Tomasz Chaciński, przypomniał wypowiedź ministra Marka Sawickiego o Edwardzie Kosmalu, w której minister stwierdza, że „Kosmal ściga słupy, ale żadnego jeszcze nie złapał”

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa „ Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi”

Co można powiedzieć o osobie sprawującej nadzór, która nie zapoznała się nawet z dokumentami pokontrolnymi NIK w nadzorowanej instytucji?

Pan minister M. Sawicki dokumentów pokontrolnych najwyraźniej nie zna, bo zawierają one między innymi następujące zapisy:

Sposoby nabywania przez osoby nieuprawnione praw do nieruchomości rolnych Zasobu zbywanych w przetargach ograniczonych:

Przykład 1.

 • Nabycie nieruchomości rolnych Zasobu przez uprawnionego nabywcę,
 • Założenie przez nabywcę spółki z o.o. i po rezygnacji Agencji z prawa nabycia lub umownego prawa odkupu, wniesienie do spółki aportem zakupionej nieruchomości z Zasobu,
 • Sprzedaż udziałów w spółce osobie niespełniającej warunków przetargu ograniczonego.

(W dokumentach NIK wymieniono dwa przykłady pań E.K i B.Z)

Przykład możliwości nabycia przez cudzoziemców praw do nieruchomości rolnych

Przykład 2.

 • W pierwszym przetargu ograniczonym bardzo wysokie wylicytowanie przez uprawnionego kandydata ceny zakupu nieruchomości rolnej Zasobu i rezygnacja z podpisania umowy (kosztem utraty wniesionego wadium),
 • W drugim przetargu ograniczonym cenę wywoławczą ustala się w wysokości ceny uzyskanej na ostatnim przetargu pomniejszonym o dwa ostatnie postąpienia, a jeżeli drugi przetarg ograniczony okaże się nieskuteczny (np. brak licytacji), kolejny przetarg organizuje się już jako przetarg nieograniczony,
 • W przetargu nieograniczonym nieruchomość, w wyniku licytacji nabywa spółka powiązana z kandydatem na nabywcę z pierwszego przetargu.

Tyle dokumenty i fakty, ale czy dla rządzących, a szczególnie pana Marka Sawickiego moją one jakiekolwiek znaczenie?

KPRWZ

1-Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-09-017

Foto: WWW Radio Szczecin (16.09.2015 r.)