Sierpień 10, 2017
Drukuj

Zachodniopomorskie. NOWE LINIE szansą dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu [pismo, film].

Zobacz: PDF pisma NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ w sprawie SDOO w Szczecinie Dąbiu do MRiRW z dnia 10.08.2017 r.

Szansą dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu jest przeniesienie jej do Nowych Linii koło Pyrzyc [FILM]:

Treść pisma wysłanego w dniu 10.08.2017 r.:

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uprzejmie informuję, że jako przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność” w Radzie Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie z zainteresowaniem wysłuchałem informacji, przekazanej przez Dyr. OT ANR w Szczecinie na posiedzeniu Rady Społecznej w dniu 28.02.2017 r., na temat koncepcji przekazania nieruchomości rolnej, zabudowanej w miejscowości Nowe Linie o powierzchni 164,67 ha, na potrzeby nowej lokalizacji Stacji Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu.

Podobnie jak przedstawiciele pozostałych czterech związków rolników i dzierżawców biorących udział w obradach Rady Społecznej, poparłem w głosowaniu przedstawioną koncepcję przekazania w/w gruntów pod potrzeby Stacji. Jedynie przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie wziął udziału w głosowaniu.

Jako członkowie Związku powołanego do reprezentowania i obrony, godności, praw i interesów zawodowych rolników jesteśmy przekonani (często w przeszłości dawaliśmy temu wyraz w naszych działaniach i dokumentach programowych, takich jak „Karta gospodarstw rodzinnych”), że warunkiem sukcesu gospodarstw rodzinnych nie jest maksymalizacja powierzchni, ale ich współpraca w zakresie wykorzystania sprzętu, zaopatrzenia i zbytu oraz przetwórstwa rolnego.

Rolą instytucjonalnego państwa demokratycznego jest tworzenie ku temu odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych. Rolą państwa jest również zapewnienie dostępu rolników do obiektywnych źródeł wiedzy i osiągnięć naukowo –technicznych. Sprawą oczywistą jest, że doradcy technologiczni korporacji działających w obszarze rolnictwa, wbrew deklaracjom nie działają w interesie rolników lecz swoich pracodawców.

Jednym z głównych czynników decydujących o efekcie gospodarczym w rolnictwie jest właściwy dobór odmian roślin uprawnych.

W województwie zachodniopomorskim brakuje obecnie punktu doświadczalnego oceny odmian, który reprezentowałby warunki klimatyczno-glebowe południowo-zachodniej części województwa (powiaty: pyrzycki, myśliborski, gryfiński, południowa część powiatów stargardzkiego i polickiego, zachodnia część powiatu choszczeńskiego). Obszar ten jest „zagłębiem rolniczym” województwa, znajdują się tam gleby wyższych klas bonitacyjnych.

Przeniesienie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian do Nowych Linii, poprawi w znacznym stopniu reprezentatywność wyników doświadczeń dotyczących przydatności odmian dla województwa zachodniopomorskiego, gdyż działające obecnie Zakłady Doświadczalne w Białogardzie i Rarwinie dysponują glebami słabszych kompleksów i funkcjonują w warunkach klimatycznych północnej części województwa.

Wiosną bieżącego roku Agencja Nieruchomości Rolnych na terenie Nowych Linii rozdysponowała wśród lokalnych rolników w przetargach ograniczonych ofert pisemnych, ponad 360 ha gruntów rolnych.

Korzyści finansowe z właściwego doboru odmian do uprawy w efekcie przekazania 164 ha na potrzeby Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, rozłożą się na wszystkich rolników korzystających z jej doświadczeń w woj. zachodniopomorskim jak również w woj. ościennych.

Członkowie NSZZ RI „Solidarność” oczekują szybkiej finalizacji działań związanych z przekazaniem w/w gruntów na potrzeby nowej lokalizacji Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, gdyż jest to koncepcja racjonalna i będzie miała pozytywny wpływ na efekty gospodarowania zachodniopomorskich rolników.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”

(-)
Edward Kosmal

Do wiadomości:
1) Pani Irena Błaszczyk – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.
2) Pan Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski.
3) Pani Teresa Hałas, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”.
4) Pan Dariusz Rawicki, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian COBORU w Szczecinie Dąbiu.